(ریاضیات) MATH http://esimath.mihanblog.com 2020-09-23T02:00:25+01:00 text/html 2015-08-02T03:08:14+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی شگفتی های ریاضی http://esimath.mihanblog.com/post/13 <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="6"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">فکر می کنم شما هم بعد از دیدن این صفحه ،</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">به زیبا و شگفت انگیز بودن ریاضی بیش از پیش </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">ایمان خواهید آورد...</span></font></p><div align="center"> <table border="1" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0.75pt;"> <p style="text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;"><a href="http://www.drzohrabi.ir/" target="_blank" title="http://www.drzohrabi.ir/">1x 8 + 1 = 9<br> 12 x 8 + 2 = 98<br> 123 x 8 + 3 = 987<br> 1234 x 8 + 4 = 9876<br> 12345 x 8 + 5 = 98765<br> 123456 x 8 + 6 = 987654<br> 1234567 x 8 + 7 = 9876543<br> 12345678 x 8 + 8 = 98765432<br> 123456789 x 8 + 9 = 987654321</a></span></span></p></td></tr> </tbody></table> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2015-08-02T03:04:46+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی تست هوش:یک معما از پروفسور حسابی-ساعت اشتراکی http://esimath.mihanblog.com/post/20 <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="rtl" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند...</font></span></p><div style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان</font></span></div> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"> <span dir="rtl" lang="FA">شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند.(نفری هزار تومان)</span></font></p><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="rtl" lang="FA">حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود.</span><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"> <span dir="rtl" lang="FA">این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان.</span><br></font></div><p style="text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><b><span dir="rtl" lang="FA">هزار تومان باقیمانده کجاست ؟</span></b></font></p> text/html 2015-08-02T02:35:16+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی عكس هایی از طبیعت زیبا و بكر مازیچال http://esimath.mihanblog.com/post/8 <p><font size="4"><font color="#333333"><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span><span dir="rtl" style="font-family: 'B Homa';" lang="FA">طبیعت زیبا و بكر مازیچال در 30 كیلومتری كلاردشت استان مازندران قرار دارد.از دوست عزیزم مهدی مهاجری كه مقدمات این سفررا فراهم آورده تا بتوانم از این طبیعت زیبا و دل انگیز دیدن نمایم كمال تشكررادارم.&nbsp;</span></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> text/html 2015-08-02T02:00:00+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی ریاضیات http://esimath.mihanblog.com/post/3 <p><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font>ریاضیات عالی ترین دستاورد اندیشه و اصیل ترین زاده ی&nbsp;ذهن آدمی است</font><br></font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">موسیقی روح را آرامش می دهد،&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">نقاشی چشم را می نوازد،</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">شعراحساسات را بر می انگیزاند،</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">منطق ذهن را قانع می کند،</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#000099">مهندسی زندگی را بهبود می بخشد</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> و بالاخره ریاضیات مجموعه ای از</span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"> این ارزشهاست.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></p> <p><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></p> text/html 2015-08-02T00:28:55+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی سوال http://esimath.mihanblog.com/post/39 <p dir="RTL" style="line-height: normal; vertical-align: top; font-weight: bold; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3" color="#333333"><span class="messagebody2">چه عملگرهایی</span><span class="messagebody2"> </span><span class="messagebody2">در سمت چپ تساوی اضافه کنیم تا به جواب 6 برسیم؟</span></font></p><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3333ff">6= 1&nbsp; 1&nbsp; 1</font></div><p dir="RTL" style="line-height: normal; vertical-align: top; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 0, 0); "><br></p><p dir="RTL" style="line-height: normal; vertical-align: top; "><br></p><p dir="RTL" style="line-height: normal; vertical-align: top; "><span class="messagebody2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"><br></span></span></p> text/html 2015-08-01T02:24:55+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی پیش بینی آینده زناشویی با ریاضیات http://esimath.mihanblog.com/post/6 <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><span lang="FA"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#333333">كتاب </font><font color="#3333ff">«ریاضیات ازدواج»</font><font color="#333333"> به طلاق و ناكامی در پیوندهای زناشویی بر مبنای محاسبات ریاضی و به كارگیری نمودارها می پردازد. مسلماً می توان حدس زد تعیین ثبات پیوندهای زناشویی یا تبیین درصد جدایی كاری بسیار دشوار است. در این كتاب از طریق تئوری های علمی، ریاضیات در خدمت تحلیل رابطه زناشویی و پیش بینی آینده آن قرار می گیرد.</font></font></span></p> text/html 2015-08-01T02:19:40+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی سوالات ریاضی از امام علی (ع) http://esimath.mihanblog.com/post/12 <p dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">:<br> <br></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 21.4666652679443px;">«</span>عددى را به دست من بده كه قابل قسمت بر 1،2،3،4،5،6،7،8،9باشد بى آنكه باقى بیاورد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">.<span style="font-size: 18.6666660308838px; line-height: 21.4666652679443px;">«</span><br></span></font></p> text/html 2015-07-31T03:23:09+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی معلم ، سیب و توت فرنگی http://esimath.mihanblog.com/post/30 <p dir="rtl"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">یه خانم معلم ریاضی به یه پسر هفت ساله ریاضی یاد می داد.یه روز ازش پرسید:اگر من بهت یک سیب ویک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟</font></span></p> <p dir="rtl"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت:4 تا!</font></span></p> <p dir="rtl"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">معلم نگران شدانتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت(3تا)</font></span></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">او ناامید شده بود.او فکر کرد"شاید بچه خوب گوش نکرده است" تکرار کرد:خوب گوش کن...&nbsp;</span></font></p> text/html 2013-03-15T10:04:16+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی عیدتون قشنگ. http://esimath.mihanblog.com/post/42 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> </font><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="Mihan-IransansLight">من و مزرعه یه عمره ، چشم براهه یه بهاریم</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زیر شلاق زمستون ، ضربه ها رو میشماریم</span></b><b><span style="font-size: 12pt;"><br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">دوران سلطه ی یکساله ی</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">"</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"> نهنگ</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">"</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"> با وجود پاک بودن ، ساده بودن و نیرومندبودن رو به زوال است و ناگزیر جای خود را بعلت گذر زمان باید به</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">"</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"> مار</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">"</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">ی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بدهد </span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA">که هرگز عمر عزیزش را به بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان است و با همت و پشتکار کارها را تا پایان دنبال می کند از تردید و بی ثباتی بیزار است، قاطع تصمیم می گیرد و برای رسیدن به هدفش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.</span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font face="Mihan-IransansLight">امیدوارم در این دقایق پایانی سال ضمن رها کردن کدورت ها ، غصه ها، کژفهمی ها ، کج خلقی ها و نه البته رها کردن خویش ، خصوصیات محبوب این خزنده ی منفور را جایگزین رفتارهای منفور خود نماییم و طلب آمرزش نماییم برای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>کسانی که اینک جایشان در میان ما خالیست و بیشتر ارج نهیم وجودکسانی را که در کنار ما هستند و موجب شادیمان می گردند.</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">در خاتمه با آغاز رویش فصل لبخند خدا ،آغاز رویش آرزوهای شیرین و دلخواه و رویش تغییرات مثبت را برای علاقمندان ریاضی<span style="mso-spacerun:yes"></span></span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>از درگاه&nbsp; داور بر حق&nbsp; آرزو مندم.</span></b><span lang="FA"><br style="mso-special-character:line-break">&nbsp; <br style="mso-special-character:line-break"> </span></font></p> <font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.wikiupload.ir/images/jz3gug6gvaw41a9bbrz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><br></div> text/html 2011-07-20T00:41:12+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی رقص ریاضی http://esimath.mihanblog.com/post/40 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: center;"><font size="4">math dance...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "=""><img src="http://uupload.ir/files/fm4x_img_20150805_065852.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="math dance" /&gt;</div></div> text/html 2011-05-17T14:21:31+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی روز جهانی ریاضیات http://esimath.mihanblog.com/post/38 <p dir="rtl"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#333333">نهایت بهانه ای است برای آموختن.آموختن آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم.در این عصر استرس می خواهیم لذت ببریم از گفتن و شنیدن.از فکر کردن.هدف ، آموختن مقدار زیادی مطلب نیست بلکه مقصود اینست که از آن اندکی که می آموزیم به فکر کردن به شیوه&nbsp; ی ریاضی و منطقی برسیم و درک کنیم که زیبا فکر کردن چگونه است.بر آنیم که ریاضی بیاموزیم اما نه برای ریاضیدان شدن بلکه برای خردمند شدن.پس از اندک خویش خجل واز بسیاری باقی هراسان نباشیم. </font></span></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#cc0000"><font size="3"><span lang="FA">روز28 اردیبهشت "روز بزرگداشت حکیم عمر خیام" و "روز جهانی ریا</span></font><span style="font-size: medium;">ضیات" بر همه ی ریاضیون و علاقمندان ریاضی قشنگ</span></font><span style="font-size: medium;"><font color="#ff0000">.</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></p> text/html 2011-03-20T13:26:43+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی عیدتون قشنگ http://esimath.mihanblog.com/post/37 <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"><font color="#000099">برای کشف اقیانوس جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید.این جهان ،جهان تغییراست نه تقدیر.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">سالی خوش توام با امید و تغییرات برای </span><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">یکایک شما </span><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">&nbsp;ازدرگاه ایزدمنان آرزومندم.<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">برقرار باشید</span><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA"> .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red;" lang="FA">عیدتون قشنگ.</span></p><p><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p> text/html 2011-01-17T00:30:56+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی تصاویرزمستانی زیبا ازجنگل نرگسی(جنگل نوکنده)-دی ماه 89 http://esimath.mihanblog.com/post/34 <br> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"> <img src="file:///C:/Users/esimath/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt=""><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">...وباز هم تصاویرزمستانی و دیدنی از جنگل نرگسی(جنگل نوکنده)</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">این بار آبشار</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br><br></div><br><br></div> text/html 2011-01-12T11:22:15+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی داستان واقعی بسیار جالبی ازیک معلم و دانش آموز http://esimath.mihanblog.com/post/33 <p style="text-align: center;"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://up.iranblog.com/images/6h834lxqvz28eqoa9k7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><br><img src="http://www.wikiupload.ir/images/qegi6n1lqoiczm4uqh64.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست</span>. <span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد</span>.<br><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادى است</span>. <span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتار خوبى دارد. “رضایت کامل</span>”.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز فوق العاده اى است. همکلاسیهایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارى درمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">معلّم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد. اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى درس خواندن را رها کرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش می برد</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فرداى آن روز، روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدایایى براى او آوردند. هدایاى بچه ها همه در کاغذ کادوهاى زیبا و نوارهاى رنگارنگ پیچیده شده بود، بجز هدیه تدى که داخل یک کاغذ معمولى و به شکل نامناسبى بسته بندى شده بود</span>. <span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">خانم تامپسون هدیه ها را سرکلاس باز کرد. وقتى بسته تدى را باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه هاى کلاس شد امّا خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایى دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقدارى از آن عطر را نیز به خود زد. تدى آن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه مدتى بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، شما امروز بوى مادرم را می دادید</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">خانم تامپسون، بعد از خداحافظى از تدى، داخل ماشینش رفت و براى دقایقى طولانى گریه کرد. از آن روز به بعد، او آدم دیگرى شد و در کنار تدریس خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم، به آموزش “زندگی” و “عشق به همنوع” به بچه ها پرداخت و البته توجه ویژه اى نیز به تدى می کرد</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">پس از مدتى، ذهن تدى دوباره زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکى از با هوش ترین بچه هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، امّا حالا تدى محبوبترین دانش آموزش شده بود</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">یکسال بعد، خانم تامپسون یادداشتى از تدى دریافت کرد که در آن نوشته بود شما بهترین معلّمى هستید که من در عمرم داشته ام</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">شش سال بعد، یادداشت دیگرى از تدى به خانم تامپسون رسید. او نوشته بود که دبیرستان را تمام کرده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمى هستید که در تمام عمرم داشته ام</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه دیگرى دریافت کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکده را رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">چهار سال دیگر هم گذشت و باز نامه اى دیگر رسید. این بار تدى توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. امّا این بار، نام تدى در پایان نامه کمى طولانی تر شده بود: دکتر تئودور استودارد</span><span dir="rtl"><a href="http://www.far30patogh.com/"><span dir="ltr">.</span></a></span></font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگرى رسید. تدى در این نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و می خواهند با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسى در کلیسا، در محلى که معمولاً براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلى پذیرفت و حدس بزنید چکار کرد؟ او دستبند مادر تدى را با همان جاهاى خالى نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن، یک شیشه از همان عطرى که تدى برایش آورده بود خرید و روز عروسى به خودش زد</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">&nbsp;تدى وقتى در کلیسا خانم تامپسون را دید او را به گرمى هر چه تمامتر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامپسون از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که باعث شدید من احساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد</span>: <span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">تدى، تو اشتباه می کنى. این تو بودى که به من آموختى که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزى که تو بیرون مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم چگونه تدریس کنم</span>.</font></p> <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><span dir="rtl" xml:lang="fa" lang="fa">بد نیست بدانید که تدى استودارد هم اکنون در دانشگاه آیوا یک استاد برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى این دانشگاه نیز به نام او نامگذارى شده است</span>!</font></p><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#330099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="4"><img src="http://up98.org/upload/server1/02/i/23opx4dfh47wi09uzvm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p> <p style="text-align: right; color: rgb(255, 102, 0);" align="right"><span dir="rtl" style="font-size: 10pt;" xml:lang="fa" lang="fa"><br></span></p> text/html 2010-12-25T06:52:36+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی نرم افزار فوق العاده خودآموز زبان انگلیسی روج(نسخه اینترچنج) http://esimath.mihanblog.com/post/32 <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA"><font color="#333333">نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی روج(نسخه اینترچنج)</font></span><span style="color: rgb(0, 112, 192);" lang="FA"> </span><span style="color: red;" lang="FA">متفاوت با دیگر نرم افزارهای موجود در بازار</span><font color="#333333"><span lang="FA">،تهیه وتولید شده است.این مجموعه بر اساس نیاز علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی طراحی شده </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تا شاید گوشه ای از نیازهای زبان آموزان مرتفع گردد.</span></font></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: normal;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#333333">مخاطبان این نرم افزار زبان آموزان،دانشجویان،دانش آموزان و کلیه علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می باشند.</font></span></p><p dir="rtl" style="line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#3366ff">شماره&nbsp; تماس:</font></span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 192, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 192, 0);"> </span><span dir="ltr" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#000099"><b><u>09364409119</u></b></font></span></p> <p dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">&nbsp; </span><span style="line-height: 115%;" lang="FA">با ارسال رایگان به تمام نقاط کشور</span></font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br><img src="http://www.wikiupload.ir/images/4uwgftibb1useuivix3r.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="http://up98.org/upload/server1/02/i/77v1lp6vnlz5y5925wxm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="http://up.iranblog.com/images/anb3gf2plx0kt0a4ctzv.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p> text/html 2010-12-13T10:36:42+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی جمله ای امیدوارکننده ازآلبرت انیشتین برای کسانی که می گویند ریاضی مشکل است. http://esimath.mihanblog.com/post/28 <p dir="RTL"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;; color: red;" lang="FA">نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید ، به شما اطمینان می دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است.</span></p> text/html 2010-11-23T12:49:23+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی عکس های پاییزی ناز از پارک جنگلی عباس اباد بهشهراستان مازندران http://esimath.mihanblog.com/post/26 <p dir="rtl" style="margin-bottom: 0pt; line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa">پارك جنگلی عباس آباد بهشهر(استان مازندران) در 5 كیلومتری جنوب جاده ارتباطی آسفالته بهشهر </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa">–</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa"> گرگان و به فاصله 9 كیلومتری شمال شرقی شهرستان بهشهر </span><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa">{و در50کیلومتری شهرستان بندرگز(استان</span><span style="font-size: 20pt; color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa"> گلستان)}</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa"> قرار دارد . </span></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="margin-bottom: 0pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'times new roman',serif;" xml:lang="fa" lang="fa">این پارك 138 هكتاری بخاطر شرایط اقلیمی و جنگل منحصر به فرد با زیبایی های طبیعی و چشمه ساران فراوان از دیر باز مورد توجه دوستداران طبیعت بوده و اثر تاریخی و فرهنگی بجا مانده دقیقا در مقطع خاص خود با هدف بهره وری تفرجی بنا نهاده شده است . </span></p><div style="text-align: right;"> </div><p dir="rtl" style="margin-bottom: 0pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 176, 80); font-family: arial,'sans-serif';" xml:lang="fa" lang="fa"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصاویر رویایی زیر درتاریخ01/09/89 گرفته شده است.امیدوارم از دیدن این تصاویر نهایت لذت را ببریدوبه هنرخداوند بخشنده ی بزرگ ایمان بیاورید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-bottom: 0pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: right;" align="center"><img src="http://www.wikiupload.ir/images/1yxb1km7i2h3746wa5gp.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><br> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"><div align="center"><img src="http://www.wikiupload.ir/images/6qbdp9hf6revv0k72v7.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.wikiupload.ir/images/fe3bjywkmmzalydstsdp.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><p dir="rtl" style="margin-bottom: 0pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center;"><br><br><br><br><br></div> text/html 2010-11-17T02:01:30+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی روزهای بی ریاضی یاد باد http://esimath.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">بازهم خواب ریاضی دیده ام &nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;خواب خط های موازی دیده ام</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">خواب دیدم می جوم ایگرگ زگوند&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;خنجر دیفرانسیل هم گشته کند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2010-11-03T00:21:15+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی فال ریاضی http://esimath.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: right;"><font style="font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="5">فال ریاضی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><font style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;" size="4">شاید شما هم جزو افرادى هستید كه در دوران تحصیل درس هندسه برایتان هیچ جذابیتى نداشته و احتمالاً از شنیدن نام آن بیزارید ولى چند لحظه این موضوع را فراموش كنید. بعد ساده ترین اشكال هندسى را به خاطر بیاورید؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و منحنى. سپس خیلى سریع و بدون اینكه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شكلى را انتخاب كنید كه بیشتر از همه مى پسندید. در حقیقت یك تست روانشناسى پیش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستید و در چه مشاغلی احتمال موفقیتتان بیشتر است.</font><br><br><br></div> text/html 2010-10-05T05:30:05+01:00 esimath.mihanblog.com محمد اسماعیل شربتی انواع گرایش رشته ی ریاضی و بازار کار این رشته وبرخی از دروس رشته ی ریاضی کاربردی http://esimath.mihanblog.com/post/22 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="rtl" style="color: rgb(0, 176, 240);" lang="FA">در اکثر مراکز آموزشی پروژه تحقیقاتی یکی از نیازهای اساسی برای فراغت از تحصیل در دوره های تخصصی ریاضی می باشد. ولی بسیاری از دانشجویان در ایجاد و یافتن موضوع تحقیقاتی ناتوانند و به ناچار این مهم را به استاد راهنمای خویش واگذار می کنند و در انتخاب زمینه تحقیقاتی مناسب به تجارب استادشان تکیه می کنند. مساله فوق با این واقعیت پیچیده تر می شود که بسیاری از موضوعات بیان شده در دوره کارشناسی ریاضی کاملا حل شده اند در صورتیکه بسیاری از مسائل حل نشده برای فهم نیاز به دانسته های تخصصی یا مرور تحقیقات انجام شده دارند تا بتوان آن را برای تحقیقات مناسب مهیا کرد.</span><span style="color: rgb(0, 176, 240);"><br><br></span></font></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="right"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></p>